Skip to content

2024

2023

“De adviesraad sociaal domein (ASD) heeft de nieuwe verordening Re-integratie en Participatie (hierna; de verordening) ontvangen. De ASD heeft het intern en met de betrokken ambtenaar besproken. ”

Beschikbare downloads

“Enige tijd geleden benaderde u de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar m.b.t. het concept beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2023-2026 met het verzoek u daarover te adviseren….”

Beschikbare downloads

“De Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar (ASD) is op de hoogte gesteld van het gewijzigde inkoopkader van de inkoop van WMO begeleiding. Ondanks dat het beleid rondom WMO begeleiding niet is aangepast, heeft de ASD behoefte toch een ongevraagd advies aan u uit te brengen.”

Beschikbare downloads

De adviesraad sociaal domein (ASD) heeft het nieuwe beleidsplan Re-integratie en Participatie (hierna; het plan) ontvangen.

De ASD heeft het plan besproken met de betrokken ambtenaar. Hierbij was ook de Cliëntenraad (CR) aanwezig. De ASD en CR hebben het plan daarna intern besproken en besloten een gezamenlijk advies uit te brengen. Dit advies is daarom ondertekend door zowel ASD als CR.”

Beschikbare downloads

2022

“Op 19 juli jl. heeft de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar (ASD) positief geadviseerd over de invoering en invulling van het Sociaal Team Wassenaar (STW), toen nog Sociaal Kernteam Wassenaar. De belangrijkste reden voor ons positieve advies was dat wij de invoering van de nieuwe aanpak van groot belang achten als verbetering van de behandeling van de sociale vragen van de inwoners van Wassenaar. Daarnaast werd de uiteindelijke kostenbesparing door de ASD als positief geduid. ”

Beschikbare downloads

“Enige tijd geleden ontving de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Wassenaar de raadsbrief en het voorstel met betrekking tot de pilot ‘Ouder met Power’ met het verzoek om daarop te adviseren. De ASD heeft de documenten gelezen en daarover intern overlegd. Op basis hiervan komen wij tot de volgende reactie…..”

Beschikbare downloads

“Enige tijd geleden informeerde u de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar over het voornemen om de organisatie van het sociaal domein in Wassenaar opnieuw in te richten. Hiervoor heeft u een interim kwartiermaker aangesteld om dit proces vorm te geven en in eerste instantie ook uit te voeren. Inmiddels hebben wij contact gehad met de kwartiermaker en hebben bovendien de nota ‘Inrichting van het Sociaal Kernteam Wassenaar’ (SKW) ontvangen….”

Beschikbare downloads

“Enige tijd geleden ontving de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar de Verordening inburgering Wassenaar 2022 met het verzoek om daarop te adviseren. De Adviesraad heeft de verordening gelezen en daarover intern overlegd, de relatie gelegd met de beleidsregels inburgering Wassenaar 2022 (waarover op 13 december 2021 door ons is geadviseerd) en overleg gevoerd met de verantwoordelijk beleidsmedewerker. Op basis hiervan komen wij tot de volgende reactie….”

Beschikbare downloads

“De Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar volgt met afgrijzen de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Er is een vluchtelingenstroom van nu al meer dan 1,5 miljoen mensen…”

Beschikbare downloads

2021

“De Adviesraad Sociaal Domein (Wassenaar) heeft met instemming kennisgenomen van de beleidsregels Inburgering 2022. Veel van de aanbevelingen die wij hebben gegeven in het Advies inzake het Beleidsplan (25 januari jl.) en het onlineoverleg, zijn overgenomen…”

Beschikbare downloads

“De ASD ondersteunt het voorstel van het college om de weg te bewandelen van het scenario waarbij de gemeente Wassenaar binnen de kaders van de wet handelt, maar waarbij wel bij WMO-aanvragen onderzocht wordt of……..”

Beschikbare downloads

“De aanbeveling die we hierbij doen is dat de verantwoordelijkheden en taken met de daarbij behorende bevoegdheden voor alle betrokkenen duidelijk zijn aangegeven en dat de expertise van de huidige professionele hulpverleners geborgd blijft voor de Wassenaarse integrale aanpak die de Jeugdwet nastreeft……..”

Beschikbare downloads

De Adviesraad Sociaal Domein (Wassenaar) heeft met instemming kennisgenomen van het conceptbeleidsplan Inburgering. In een tweetal online sessies met een paar leden van verschillende Advies- en Cliëntenraden is het plan besproken en toegelicht door de betrokken beleidsmedewerkers. Dit overleg voldeed aan alle verwachtingen en ook zijn suggesties tijdens de sessies in veel gevallen overgenomen……..

Beschikbare downloads

2020

De Adviesraad Sociaal Domein heeft zich gebogen over de Woonvisie die wij op 18 september ter advisering toegestuurd kregen. Het zal u duidelijk zijn dat de gevraagde tijd om te reageren (voor 29 september) te kort was om daaraan te voldoen…….

Beschikbare downloads

“De ASD ondersteunt het voorstel van het college om de weg te bewandelen van het scenario waarbij de gemeente Wassenaar binnen de kaders van de wet handelt, maar waarbij wel bij WMO-aanvragen onderzocht wordt of……..”

Beschikbare downloads

De Adviesraad ervaart het als positief dat belangenbehartigers zijn opgenomen in de werkgroep die de aanbesteding van de regiotaxi voorbereid…..

Beschikbare downloads

De Adviesraad Sociaal Domein heeft i.v.m. het coronavirus het geplande vergaderoverleg van 16 maart moeten afzeggen. Wel hebben wij via de e-mailoverleg een reactie/advies op de Startnotitie kunnen opstellen……

Beschikbare downloads

2019

Desgevraagd heeft de ASD zich over het concept plan van aanpak financiële zelfredzaamheid gebogen. Naar aanleiding hiervan brengen wij het volgende advies uit. ….

Beschikbare downloads

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in de vergadering van 2 september jl. de aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp besproken. Vanwege de vakantie periode (het verzoek om advies met de bijbehorende stukken dateert van 19 juli jl.) was het niet mogelijk eerder een reactie te geven. ….

Beschikbare downloads

De Adviesraad Sociaal Domein staat positief tegenover de nota en onderschrijft de visie en doelstelling in zijn vergadering van 6 mei. Ook de kwaliteitseisen genoemd in het kwaliteitskader zoals het aantrekken van Hbo’ers voor een minimaal aantal uren binnen de VVE en de warme overdracht binnen de keten. Wel zijn er enkele aandacht/vraagpunten: ….

Beschikbare downloads

2018

…Bij de bespreking van de notitie door de Adviesraden van de betrokken gemeenten – Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijdwijk, Westland, Wassenaar, Zoetermeer – zijn door de aanwezigen diverse opmerkingen gemaakt. Kortheidshalve verwijzen wij naar het verslag van de bespreking d.d. 21 januari 2019, waarin wordt aangegeven dat de aanwezigen de intenties van de notitie onderschrijven….

Beschikbare downloads

…Het voorkomen van de armoedeval (p.10) door ‘het toegankelijk houden van de regelingen voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm..’ (p.10) is een goede zaak. Maar was dit niet al ingezet in 2018?…

Beschikbare downloads

Gemeenten zijn per 1-1-2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In de periode 2015 – 2017 waren continuïteit van zorg voor jeugdigen en gezinnen en rust en stabiliteit voor jeugdhulpaanbieders belangrijke uitgangspunten voor de hulpverlening; de contracten waren gebaseerd op de contracten uit 2014. Jeugdhulpaanbieders werden hierbij betaald voor de hoeveelheid jeugdhulp die zij aanboden

Beschikbare downloads

De Adviesraad Sociaal Domein heeft met instemming kennis genomen van de notitie Kaders Woningbouwprogrammering 2018. In februari 2016 heeft de Adviesraad zijn commentaar gegeven op de Woonvisie Wassenaar 2016-2019. De teneur van dat advies was toen: graag meer visie, strategie en ambitie, in een zevental paragrafen toegelicht.

Beschikbare downloads

De Adviesraad gaat ervan uit dat aan de streefwaarden die zijn opgenomen voor de beleidsperiode “We willen bereiken dat…” daar waar nodig of relevant indicatoren toegevoegd c.q. aangepast kunnen worden om beter inzicht te krijgen of doelstellingen worden gehaald.

Beschikbare downloads

2017

Ondergetekenden beperken ons tot enkele kanttekeningen. Positief: Wanneer de regionale afspraken die in de Inleiding op p.1 worden opgesomd, o.a. ”heldere definiëringen van intramuraal beschermd wonen, beschermd thuis wonen en zelfstandig wonen” en de daarbij behorende volumebepalingen worden uitgewerkt, kan op grond daarvan een beleidsvisie worden geschreven voor na 2020. Dit voorliggende document geeft over de wijze waarop deze aandachtpunten gerealiseerd kunnen worden, niet veel inzicht.

Beschikbare downloads

De Adviesraad mist de concrete plannen voor Wassenaar waar slechts 84.5 % van de A1 ritten voldeden aan de prestatienorm i.p.v. 95%. De Adviesraad is dan ook benieuwd in hoeverre de cijfers voor 2016 zijn verbeterd. De effecten voor Wassenaar van de genomen maatregelen zijn niet duidelijk.

Beschikbare downloads

2016

De afwezigheid van een frontoffice op het gebied van Werk en Inkomen in Wassenaar heeft een ongunstige invloed op het gebruik en het functioneren van deze afdeling voor de inwoners van Wassenaar. Wij dringen er dan ook met klem bij u op aan om een dergelijke voorziening in Wassenaar tot stand te brengen en dit punt expliciet mee te nemen in de bestuursopdracht.

Beschikbare downloads

De Adviesraad vindt het onacceptabel dat de prestaties voor het ambulancevervoer in de gemeente Wassenaar in 14% van de noodgevallen onvoldoende zijn: een overschrijding van de aanrijdtijd kan een kwestie van leven of dood betekenen. Uit de brief van het College van B&W aan het bestuur van Regionaal Ambulance Vervoer Haaglanden spreekt o.i. onvoldoende urgentie om dit ernstige probleem op te lossen.

Beschikbare downloads

Uit de formulering van het plan blijkt dat er extra aandacht voor preventie en nieuwe plannen is. Dit is ook tijdens het overleg naar voren gekomen. Het bedrag echter dat hiervoor is uitgetrokken, € 30.000,- is hetzelfde als in 2016. De Adviesraad vraagt zich af of dit toereikend is, als er nieuwe plannen moeten worden opgezet en uitgevoerd.

Beschikbare downloads

Positief is het voornemen van het college om het subsidieproces toegankelijker te maken voor aanvragers en ambtenaren, innovatie en samenwerking te stimuleren, in te spelen op de trend van crowdfunding, gebruik te maken van prestatiedenken en flexibiliteit bij veranderingen. Deze uitgangspunten zullen echter in balans moeten zijn met de trend van de participerende burger.

Beschikbare downloads

 Op verzoek heeft de Adviesraad zich gebogen over de notitie Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein d.d. februari 2016.

Beschikbare downloads

Wonen heeft belangrijke raakvlakken met het sociale domein: woonmogelijkheden in je eigen dorp als starter; toch een zelfstandige woning kunnen bemachtigen ook al heb je een uitkering of een laag inkomen; lang zelfstandig kunnen wonen in een daarvoor geschikte woning ook al gaat je mobiliteit achteruit en heb je zorg nodig; misschien word je zo oud en/of gehandicapt dat je niet meer zelfstandig kunt wonen, dan is het wel erg plezierig als je in je eigen dorp dicht bij je kinderen en kennissenkring verzorgd en verpleegd kunt worden. De Adviesraad Sociaal Domein geeft daarom graag advies over de Concept Woonvisie 2016 – 2019.

Beschikbare downloads

Op verzoek d.d. 25 februari jl. heeft de Adviesraad zich gebogen over de Code verantwoordelijk marktgedrag d.d. augustus 2015.

Beschikbare downloads

2015

Wij willen met deze brief vier zaken onder uw aandacht brengen die wij van belang achten voor het verloop van de procedure om tot een zelfstandig professioneel jongerenwerk te komen.

Beschikbare downloads

In deze evaluatie zijn tenminste vier thema’s die op korte termijn extra aandacht van het college vragen:

Beschikbare downloads

Wij denken hierbij aan een aanspreekpunt waar de burger met zijn klacht terecht kan bij een onafhankelijk persoon waar hij gehoord kan worden. Dus dichtbij de burger en zonder bureaucratische rompslomp waardoor een aanspraak op formele bezwaarprocedures wordt vermeden.

Beschikbare downloads

Back To Top